Dana V. Moison | Amazon Bestselling Author - m_he

שירן אלי, סוקרת רשת

"הקסם שלה זה לקחת את המוכר ולשטות בך, כי בדיוק ברגע שאתה בטוח שאתה יודע הכול... מגדל הקלפים שלך מתמוטט ואתה מגלה מציאות אחרת לגמרי."